LOS

Lokální strategie rozvoje základního školství a postup jejího zpracování

Řídící skupina / Dokumenty

Lokální strategie rozvoje základního školství ve správním obvodu ORP Český Brod vznikla v rámci realizace projektu Sdílené radosti a strasti základních škol ORP, který probíhal v období květen 2014 až srpen 2015 a který byl financován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, MŠMT č. CZ.1.07/1.1.00/46.0008.

Účelem této strategie je zmapování aktuální situace základního školství v ORP, společné identifikování hlavních rozvojových směrů a problémů základního školství v území a společné plánování – stanovení dlouhodobých i krátkodobých cílů tak, aby základní školství v území zajišťovalo kvalitní a  přípravu žáků na život a uplatnění na pracovním trhu a všestranný rozvoj osobnosti žáků.

Strategie má přispět k provázání aktivit v oblasti základního školství. Také má přispět k rozvoji komunitního života v obcích a městě v území, neboť škola má, kromě jiného, svoji nezastupitelnou roli v životě obce, při celoživotním vzdělávání, rozvoji kultury a trávení volného času. Právě škola jako otevřené komunitní centrum může poskytovat širší vzdělávací a volnočasovou nabídku nejen pro žáky školou povinné, ale také pro ostatní občany, čímž sehrává velmi významnou roli.

Strategie může být podkladem pro další navazující projekty podpořené z vnitřních i externích zdrojů, a to jednotlivých škol i další spolupráce mezi školami a relevantními subjekty.

Lokální strategie základního vzdělávání byla zpracována ve spolupráci ředitelů a pedagogů škol v ORP, dále zástupců NNO, zřizovatelů základních škol, členů projektového týmu. Pravidelná setkávání Řídící skupiny pro zpracování Lokální strategie rozvoje základního školství v OS ORP Český Brod, tedy zástupců škol, spolupracujících odborníků a zřizovatelů ke zpracování Strategie přispěla k užší spolupráci mezi školami i mezi zainteresovanými subjekty, umožnila hlubší sdílení zkušeností vč. příkladů dobré praxe i zkušeností z probíhajících procesů ve školách i mimo ně, např. při zajištění fungování škol. Zpracovatelkou Lokální strategie základního vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod byla PhDr. Alena Bauerová, odborná konzultantka pro strategické plánování a zapojování veřejnosti.

Zpracování strategie začalo v říjnu 2014, kdy byla ustanovena Řídící skupina pro zpracování strategie a pokračovalo pravidelným setkáváním členů skupiny, dílčími konzultacemi a expertní prací do srpna 2015, kdy byla pracovní verze strategie předložena k připomínkování širšímu spektru odborníků a představitelů místní samospráv.

Na základě připomínek byla strategie v rámci Řídící skupiny dopracována a finální podoba strategie předložena ke schválení partnerům projektu – ředitelům škol a radě města Český Brod.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs