Investiční priority MAP

Strategický rámec MAP 2021 – 2027: Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP Český Brod, aktualizace k:

Uveřejněno ZDE.

Strategický rámec MAP 2021 – 2027: Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP Český Brod

Plánujete investice v oblasti vzdělávání? Použijte formulář a kontaktujte nás.

Věnujte, prosím, zvláštní pozornost příloze:

 • Pokyny, informace typu projektu (zaměření podporovaných oblastí) je třeba vždy označit křížkem (zaškrtnout) relevantní políčko. V případě, že nebude zaškrtnuto relevantní pole, nebude možné v dané oblasti v IROP projekt realizovat (žádost o podporu neprojde hodnocením přijatelnosti). Je možné doplnit jakékoli další informace týkající se projektu.

Další informace potřebné pro vyplnění formulářů:

 • Cena uvedená v seznamu IP je nepřekročitelná (může být i míň, ale nesmí to tu cenu přesáhnout).
 • Na každý projekt uvedený v seznamu IP je možné žádat jen z jednoho zdroje (ITI x MAS x napřímo).
 • Nelze kumulovat více projektů do jednoho řádku. Jeden projekt = jeden řádek. (Pokud budou v jednom řádku napsány učebny jazyků a přírodních věd, může škola žádat jen na jeden projekt (učebnu jazyků a přírodní vědy, nebo jen na učebnu jazyků nebo jen na přírodní vědy) nelze z jednoho řádku generovat více projektů, lze pouze jeden, proto radíme co nejvíce řádků.
 • Musí být splněno pravidlo Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) platným pro území realizace projektu k datu předložení žádosti o podporu. Což znamená:
  • předložený projekt do IROP odpovídá projektu uvedenému v SR MAP (identifikace školy/organizace, zaškrtnutí relevantního typu projektu v SR MAP),
  • celkové způsobilé výdaje projektu v předložené žádosti o podporu nepřesahují celkové výdaje projektu uvedené v SR MAP,
  • projekt uvedený v SR MAP nebyl doposud využit pro jiný projekt podpořený v IROP.
 • ZŠ konektivita
 • Souhlas zřizovatele s daným investičním záměrem školy je základním předpokladem pro zařazení investice školy do MAP.

Dokument s informacemi (podepsaný a orazítkovaný zřizovatelem) je možné po telefonické dohodě osobně přinést do kanceláře „Vzkvétání škol Českobrodska“, Žižkova 507, Český Brod (areál nemocnice, budova C, 1. patro) nebo po telefonické dohodě zaslat poštou (adresa: Dobrovolný svazek obcí Český Brod – Doubravčice, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod). Dokumenty je možné zaslat na email s elektronickým podpisem (zřizovatele).

Uvítáme i osobní setkání k Vašim záměrům v oblasti školství. V případě zájmu nás kontaktujte na emailu: vraj@posemberi.cz nebo tel. čísle: 603 493 055 (Gabriela Vraj).


Pravidla aktualizace Strategického rámce MAP (SR MAP) – dle Postupů MAP:

Řádná aktualizace je možná nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího schválení ze strany Řídicího výboru MAP.

Mimořádná aktualizace v kratším než šestiměsíčním intervalu:

 • jednoznačná a jasně prokazatelná administrativní chyba,
 • lze opravit klíčovou kompetenci (např. doplnění křížku u typu projektu v případě, že škola měla křížek uvedený v materiálu, který příjemci MAP předala, ale příjemce MAP jej do souhrnné tabulky za celé území nepřenesl)
 • posouzení charakteru chyby (zda je skutečně administrativní) a stanovení dalšího postupu (zda lze/nelze provést mimořádnou aktualizaci) provádí ŘO OP VVV (MŠMT) – žádosti zasílat přes projektové admnistrátory nebo na ap@msmt.cz

Důvodem pro mimořádnou aktualizaci SR MAP není:

 • přidávání nových investičních záměrů
 • ubírání investičních záměrů
 • navyšování plánovaných celkových způsobilých výdajů investičního záměru
 • doplnění náležitosti investičního záměru, kterou např. škola při předání dpodkladů příjemci MAP zapomněla uvést
 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs