Vzkvétání škol Českobrodska

Projekt „Vzkvétání škol Českobrodska“ navazuje na předchozí projekt „Sdílené radosti a strasti škol III“, realizovaný v letech 2018 – 2021. Vedle předškolního vzdělávání a základního školství zahrnuje také oblast základního uměleckého vzdělávání. Hlavním cílem projektu je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v městech a obcích správního obvodu ORP Český Brod.

Zástupci MŠ a ZŠ se budou pravidelně setkávat za účelem výměny zkušeností a příkladů dobré praxe.
Smyslem aktivit projektu bude také prohloubení současných a rozvoj nových forem formální i neformální spolupráce všech subjektů zapojených do předškolního a základního vzdělávání s cílem rozvoje potenciálu každého žáka.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022927

Číslo a název výzvy: 02_20_082 Výzva č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Předpokládaný termín realizace: 1. 1. 2022 – 30. 11. 2023

Předpokládané náklady:  2 578 998,80 Kč

Spoluúčast: 128 949,94 Kč

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs