Svazková škola

Svazková škola je stěžejním projektem DSO, jehož cílem má být vybudování 810 nových míst ve Svazkové základní škole pro děti z Českobrodska. Tím by se měla zlepšit nedostatečná kapacita základních škol v regionu ohrožující zajištění povinné školní docházky pro děti z území.

Provoz nově zřízené svazkové školy bude probíhat nejprve v prostorách nově vybudovaného pavilonu ZŠ v Českém Brodě s minimální kapacitou 390 žáků, ta bude v průběhu dalších let navýšena až na 810 žáků vybudováním novostavby základní školy v Doubravčicích.

Projekt předpokládá otevření první části školy v Českém Brodě v průběhu školního roku 2024/25. V první etapě počítáme se zprovozněním 13 až 15 kmenových tříd v závislosti na aktuální poptávce. Při otevření části v Českém Brodě bude do nové svazkové školy transformována část ZŠ Žitomířská 885, Český Brod.  Obsazení tříd bude provedeno ve spolupráci se současnými školami v Českém Brodě, které jsou příspěvkovými organizacemi města.

Druhá část školy v Doubravčicích bude otevřena a do této školy budou dislokovány děti z Doubravčic a okolí pravděpodobně v září 2027.  Rozdělení celkového počtu 27 nových tříd svazkové školy může být variabilní v závislosti na aktuálních potřebách regionu. Dvě třídy v obou školách mají multifunkční využití jako kmenová i odborná učebna a zajišťují tuto variabilitu.

Český Brod

V části Českého Brodu jde o území nacházející se ve stávajícím školním areálu, který je zasazen do klidné rezidenční lokality na západním okraji města při Žitomířské ulici. Novostavba bude navazovat na stávající budovu školy, která byla postavena jako Masarykova jubilejní měšťanská škola mezi lety 1929-1931.

Nově navržená budova bude členěna na tělocvičnu a na ní navazující učebnovou část školy. Propojení stávající a nové části školy zajišťuje vstupní hala v místě stávajícího venkovního vstupu. Přístavba využije terénního zlomu a částečné zapuštění tělocvičny do terénu umožní významně snížit výšku tělocvičny. Orientace tělocvičny do ulice usnadňuje sdílení haly školou i městem. Tělocvična je navržena jako velkoprostorová hala s hledištěm pro cca 130 diváků.

Nově navržená přístavba je obdélníkového tvaru, se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Novostavba bude napojena na stávající objekt pomocí jednopodlažního krčku. Střechy jsou navrženy ploché. Střecha spojovacího krčku i tělocvičny budou pochozí a na střeše tělocvičny je umístěno venkovní sportovní hřiště.

V objektu je navrženo celkem 15 kmenových tříd po 30 žácích, z nichž dvě mají možnost být využívány jako multimediální odborné učebny v závislosti na konečném rozložení počtu kmenových tříd mezi oběma pracovišti Český Brod a Doubravčice) na základě aktuálních potřeb. Mimo to jsou navrženy další odborné učebny (multimediální, jazyková, informatiky a dva výtvarné ateliéry).

Dominantním prvkem školy je vstupní hala, která propojí stávající budovu s novou přístavbou a zároveň s veřejným nádvořím a školním dvorem. V levé části vstupní haly je navrženo velkorysé pobytové schodiště, které zajišťuje vstup do horních pater přístavby a také vstup pro diváky na tribunu, do tělocvičny a do přízemní části školy. Prosvětlená hala bude fungovat jako místo setkávání žáků i jako neformální prostor pro různé společenské události a jako foyer v případě větších sportovních akcí v tělocvičně.

Doubravčice

V části Doubravčice se jedná o novostavbu objektu ZŠ a úpravu přilehlé plochy obsahující objekt základní školy, venkovní sportovní hřiště se zahradou, školní dvůr pro děti, oplocení a areálové úpravy zpevněných a nezpevněných ploch. Areál novostavby ZŠ se nachází na východním kraji obce Doubravčice, při silnici vedoucí k obci Masojedy.

Jde o svažité pozemky s celkovým převýšením až 7 metrů.  Z obce povede veřejná stezka procházející skrze areál školy a dále vedoucí do obce Masojedy. Ze severní a západní strany budou přiléhat k areálu školy pole a louky, ke kterým bude orientován školní dvůr a sady. Na jižní straně se pak bude nacházet samostatná třípodlažní budova školy ve tvaru „Z“.

Součástí objektu bude i tělocvična s hledištěm pro diváky, šatnami, hygienickým, skladovacím a technickým zázemím.

Obsahem školy bude 14 kmenových tříd s kapacitou po 30 žácích, z nichž dvě mají možnost být využívány jako multimediální odborné učebny v závislosti na konečném rozložení počtu kmenových tříd mezi oběma pracovišti (Doubravčice a Český Brod) na základě aktuální potřeby. Dále 9 odborných učeben, kabinety, kanceláře, sborovny, posluchárna, školní jídelna s kuchyní, tělocvična se zázemím a školní knihovna.

Objekty ZŠ jsou navrženy tak, aby vznikly dva samostatné vnitrobloky. Severní vnitroblok bude sloužit jako soukromý a chráněný školní dvůr, s přestávkovým prostorem pro děti a družinu. Jižní vnitroblok je navržen jako veřejné náměstíčko, ke kterému přiléhá hlavní příjezdová komunikace. Do tohoto prostoru budou orientovány vstupy do všech prostorů školy. Umístěno zde bude i parkoviště a zastávka autobusu s obratištěm.

V přízemí jsou plánované třídy nejnižších ročníků a jejich zázemí. V prvním patře se pak budou nacházet jednotlivé kmenové učebny, odborné učebny, kabinety a také knihovna a tělocvična s kompletním zázemím. V horním podlaží vzniknou odborné učebny s kabinety, kmenové učebny nejvyšších ročníků a kanceláře se zázemím pro vedení školy.

Hlavní vstup do školy a též školní jídelna budou v prvním patře.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs