Sdílené radosti a strasti škol III

Projekt „Sdílené radosti a strasti škol III“ (dále SRS III) navazuje na předchozí projekt „Sdílené radosti a strasti  škol ze správního obvodu ORP Český Brod“, realizovaný v letech 2016 – 2017. Vedle předškolního vzdělávání a základního školství nově zahrnuje také oblast základního uměleckého vzdělávání. Hlavním cílem projektu je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v městech a obcích správního obvodu ORP Český Brod.

Zástupci MŠ a ZŠ se budou pravidelně setkávat za účelem výměny zkušeností a příkladů dobré praxe.
Podpořeno bude i společné vzdělávání pedagogů, a to formou pořádání seminářů a letní školy pedagogů.
Smyslem aktivit projektu bude také prohloubení současných a rozvoj nových forem formální i neformální spolupráce všech subjektů zapojených do předškolního a základního vzdělávání s cílem rozvoje potenciálu každého žáka.
V neposlední řadě je záměrem projektu realizace opatření, která byla schválena v předchozím projektu vytvořením Místním akčním plánu výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod (dále jen MAP). Garantem tvorby MAP je partner projektu Region Pošembeří o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647

Číslo a název výzvy: 02_3_68Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Předpokládaný termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021

Předpokládané náklady: 10 500 000 Kč

Spoluúčast: 525 000 Kč (z toho podíl města 220 000 Kč)

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs