Střední škola managementu a informatiky

Adresa: Školní 145, 282 01 Český Brod – Liblice
IČO: 11925311
Datum vzniku: 1. 1. 2022
Zřizovatel: Město Český Brod
Ředitel/ka školy: Ing. Darina Doškářová
Počet pedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 14
Počet nepedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 5
Počet žáků k 30. 9 2022: 180
Počet tříd k 30. 9. 2022: 13
– z toho počet odborných tříd k 30. 9. 2022: 6
Kapacita: 180
Škola: Střední škola
Webové stránky: https://www.spsceskybrod.cz/

Charakteristika školy

Příspěvková organizace se člení na dvě složky:

 • Střední odborná škola (kapacita 180 žáků)
 • Domov mládeže (kapacita 48 míst)

Škola s jasnou vizí a koncepcí Kompas je postavena na 4 hodnotách – spolupráce, vytrvalost, jedinečnost a zodpovědnost. Se žáky jsou vedeny motivační rozhovory, při kterých si sami stanovují plány osobního rozvoje na následující pololetí. Ve škole probíhají společná motivační setkání a snídaně s vedením školy.

Studijní obory: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, 18-20-M/01 Informační technologie

Zaměření školního vzdělávacího programu: Management a řízení lidských zdrojů, Management cestovního ruchu, Počítačová grafika a webdesign

Projekty – Erasmus+ (zahraniční stáže pro studenty), Šablony pro SŠ, spolupráce s partnerskou školou ve Francii

Škola má k dispozici 4 odborné učebny ICT, 1 učebna fiktivních firem, 1 učebna cizích jazyků a 7 klasických učeben a 1 tělocvična.

V areálu školy je park, zahrada, travnaté hřiště, víceúčelové hřiště s umělohmotným povrchem.

Charakteristika školního vzdělávací programu:

Celkové pojetí vzdělávání

Vzdělávací koncepce naší školy je v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy pro obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání a vychází z jasně definované VIZE, kde východiskem jsou základní psychologické myšlenky – poznat sám sebe a rozvíjet se, poznat druhé, tolerovat je a pomáhat jim a uspořádat si podmínky pro život:

Vytváříme partnerské a podnětné prostředí, podporujeme chuť a potřebu poznávat, obohacujeme se o faktické znalosti, rozvíjíme komunikační a sociální dovednosti. Přijímáme osobní odpovědnost a soustředíme se na to, abychom obstáli v reálném životě“.

Tato vize je rozpracována do koncepce KOMPAS, kde hlavní světové strany vyjadřují naše hodnoty, na které klademe důraz a jsou odrazovým můstkem fungování naší školy.

S – spolupráce s ostatními, oprostit se od předsudků a respektovat odlišné názory, být tolerantní, táhnout za jeden provaz v rámci týmu, rozvíjet komunikační dovednosti důležité pro život ve společnosti, schopnost vyjednávat, vést diskuse, řešit konflikty konstruktivním způsobem – dohodou nebo kompromisem a umění naslouchat

V – vytrvalost, kterou vnímáme jako schopnost překonávat překážky, umění pracovat s časem a informacemi z různých zdrojů, ověřovat důvěryhodnost a nad informacemi kriticky přemýšlet, chybu brát jako prostor pro další rozvoj a umět se adaptovat na nové podmínky

J – jedinečnost žáků i učitelů, každý u nás něco znamená, podporovat všechny žáky, včetně žáků nadaných i žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, podporovat kreativitu a vůli se stále rozvíjet a vzdělávat i mimo školu

Z – zodpovědnost za plnění úkolů samostatné a týmové práce, zodpovědnost za respektování pravidel a morálních norem, aktivní přístup a připravenost k životu v 21. století, profesní kariéře a komunitě, ve které žijeme, připravenost využít moderní informační a komunikační technologie, seberozvoj, sebereflexe a sebeřízení.

Nástroje naplňování koncepce:

Různé metody a formy výuky – frontální výuka, týmová spolupráce, práce ve dvojicích, diskuse, brainstorming, samostatná práce, projektová výuka, exkurze, výlety, motivační rozhovory a další.

Vzdělávání je rozděleno do jednotlivých vzdělávacích oblastí:

 • –     Jazykové vzdělávání a komunikace
 • –     Společenskovědní vzdělávání
 • –     Přírodovědné vzdělávání
 • –     Matematické vzdělávání
 • –     Estetické vzdělávání
 • –     Vzdělávání pro zdraví
 • –     Vzdělávání v ICT
 • –     ekonomické vzdělávání
 • –     odborné vzdělávání

Klíčové a odborné kompetence rozvíjíme ve výuce jednotlivých předmětů, při realizaci průřezových témat, prostřednictvím projektových dnů, exkurzí, výletů, kurzů, výměnných pobytů, stáží, soutěží a odborných a učebních praxí.

V 1. ročníku absolvují žáci adaptační kurs, ve 2. ročníku lyžařský výcvikový kurs, ve 3. ročníku kurs osobního rozvoje. Ve všech ročnících se uskutečňují 2x do roka individuální motivační rozhovory, kdy žáci hodnotí uplynulé období a stanovují si plány osobního rozvoje do dalšího období. Od roku 1991 trvá naše spolupráce s partnerskou školou ve Francii.

V rámci vzdělávání je uplatňován individuální přístup k žákům, který respektuje jejich individuální potřeby a podporuje jejich rozvoj.

V rámci distančního vzdělávání může dojít ke zrušení, omezení či přesunu některých uvedených aktivit.

Ke konci 1. pololetí 4. ročníku probíhají maturity nanečisto za stejných podmínek jako skutečná maturita. Žáci si zde ověřují svoje znalosti a připravenost k maturitě skutečné.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs