Základní škola a Praktická škola, Žitomířská 1359, Český Brod, okres Kolín

Adresa: Žitomířská 1359, 282 01 Český Brod
IČO: 70829489
Datum vzniku: 1955
Zřizovatel: Středočeský kraj
Ředitelka školy: Mgr. Marie Šnajdrová
Počet pedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr):  (36, 31)
Počet nepedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr):  (55, )
Počet žáků ZŠ a SŠ k 30. 9. 2019 (k 30. 6. 2015): ZŠ 68 žáků (82), SŠ 26 žáků (12)
Počet tříd ZŠ a SŠ k 30. 9. 2019 (2015): ZŠ 10 (9),  SŠ 4 (2)
– z toho počet odborných tříd k 30. 9. 2022: 9 (9, 0)
Kapacita ZŠ: 95
Základní škola a Základní škola speciální
Kapacita SŠ: 40
Praktická škola jednoletá, praktická škola dvouletá
Webové stránky http://www.zsaprsceskybrod.wz.cz/

Charakteristika školy

Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola je zapsána v Rejstříku škol jako právní subjekt od 1. července 2001.

Žáci jsou vzděláváni na základě doporučení školských poradenských zařízení dle jednoho z ve škole realizovaných vzdělávacích programů – programu běžné ZŠ, programu ZŠ s upravenými výstupy pro žáky s mentálním postižením a programu ZŠ speciální.

Budova školy s tělocvičnou, dílnami a rehabilitační učebnou snoezelen je majetkem zřizovatele, tj. Středočeského kraje. Na školní zahradě jsou k dispozici skleník, rehabilitační stroje, lezecká sestava, další herní prvky a menší hřiště.

Ve škole není zřízena školní jídelna, stravování je zajišťováno na základě smlouvy ve školní jídelně ZŠ Český Brod, Žitomířská 885.

Třídy ZŠ jsou umístěny ve dvou objektech, v hlavní budově ZŠ Žitomířská 1359, Český Brod a v budově PSS Zvoneček Bylany (1 třída ZŠ speciální).

Důraz je kladen na individuální přístup ve výuce, přátelské rodinné prostředí, nízké počty žáků ve třídách (4-12 žáků dle typu školy), rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí žáků.

Členění školy: – Základní škola

– Základní škola dle § 16. odst. 9

– Základní škola speciální

Další školská zařízení: – školní družina s kapacitou 55 míst.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

  • Školní vzdělávací program (ŠVP) „Učíme se pro život“:

– Učíme se pro život 1 –  pro základní školu s upravenými výstupy pro žáky s LMP

– Učíme se pro život 2 –  pro základní školu speciální

– Učíme se pro život 3 –  pro základní školu

  • Vzdělávací program pro školní družinu: – Učíme se pro radost –  Školní družina

Škola se zaměřuje na ekologickou výchovu žáků, získala titul Ekoškola a realizuje program Ekoškola ve výuce žáků, je držitelem ocenění „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje – 1. stupně“.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs