Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín

ZS_Tyrsova

Adresa: Tyršova 68, Český Brod
IČO: 46383514
Datum vzniku: 1993
Zřizovatel: Město Český Brod
Ředitel školy: Mgr. Majerová Jitka
Počet pedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 (2015): 40 (39)
Počet nepedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 (2015): 12 (7)
Počet žáků k 30. 9. 2019 (k 30. 6. 2015): 569 (504)
Počet tříd k 30. 9. 2019 (2015): 23 (23)
– z toho počet odborných tříd k 30. 9. 2019 (2015): 6 (1)
Kapacita ZŠ: 580
Plně organizovaná škola s 9 ročníky
Webové stránky www.2zscbrod.cz

Charakteristika školy:

Třídy jsou umístěny ve třech budovách: v hlavní budově, v budově bývalé radnice a v budově bývalé MŠ. Oddělení školní družiny jsou v hlavní budově školy a v budově základní školy v Žitomířské ulici v Českém Brodě. Všechny objekty jsou ve vlastnictví zřizovatele, tj. Města Český Brod.

Další školská zařízení: školní družina s kapacitou 250 míst (11 oddělení). Stravování: stravování je zajišťováno na základě smlouvy ve školní jídelně ZŠ Český Brod, Žitomířská 885 a ve výdejně Scolarest.

Škola nemá zahradu. Na pozemku je malý prostor pro venkovní výuku. A u budovy bývalé MŠ je k dispozici prostorná zahrada s vybavením pro venkovní činnosti školy i školní družiny.

Charakteristika školního vzdělávací programu:

Ve škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP). V rámci ŠVP se škola snaží předcházet sociálně patologickým vlivům, jako je ochrana před šikanou či užívání návykových látek (alkohol, kouření, drogy). Prevence sociálně patologických jevů se promítá do všech předmětů, včetně tělesné výchovy a pracovních činností. Na škole působí školní preventistka.

Ve školním roce 2014/2015 získala na základě auditu a komisionálního posouzení mezinárodní titul Ekoškola. Žáci i učitelé se snaží dodržovat tzv. Ekokodex, zaměřený na šetrný vztah k životnímu prostředí. Environmentální výchova je stálou součástí života ve škole.