Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín

ZA_Zitomirska

Adresa: Žitomířská 885, Český Brod
IČO: 46383506
Datum vzniku: 1993 (1931)
Zřizovatel: Město Český Brod
Ředitel školy: Mgr. Jiří Slavík
Počet pedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 53
Počet nepedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 9
Počet žáků k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, k 30. 6. 2015): 685 (632, 514)
Počet tříd k 30. 9. 2022 (k 30. 9. 2019, 2015): 28 (27, 24)
– z toho počet odborných tříd k 30. 9. 2022: 9
Kapacita ZŠ: 690
Plně organizovaná škola s 9 ročníky
Webové stránky www.zszitomirska.info

Charakteristika školy:

Třídy jsou umístěny ve čtyřech budovách ve vzdálenosti 50 – 300 m od hlavní budovy školy. Všechny objekty jsou ve vlastnictví zřizovatele, tj. Města Český Brod.

Další školská zařízení: školní družina s kapacitou 220 míst, školní klub s kapacitou 280 míst. Školní jídelna na adrese Bedřicha Smetany 1307, Český Brod, kapacita školní jídelny je 800 strávníků. Školní kuchyně a jídelna zajišťuje stravování ostatním základním školám ve městě.

Od 1. 9. 2015 je součástí školy Pedagogicko psychologická Poradna Český Brod, (více na www.poradnacesbrod.cz)

Na školní zahradě je víceúčelové hřiště s umělým povrchem, zahradní areál s učebnou v přírodě, asfaltové hřiště, prolézačky pro družinu a koutek pro chovatelský kroužek.

Školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem „Tvořivá škola“.

Zvláštní péče je věnována dětem integrovaným a dětem s poruchami učení a chování. Důraz se klade na dyslektický nácvik, v praxi je uplatňována tzv. genetická a analyticko-syntetická metoda výuky čtení v 1. ročníku. Na škole pracuje čtvrtým rokem školní psycholožka. Od roku 2005 je zařazena MŠMT do souboru škol ve Středočeském kraji, poskytujících vzdělávání v českém jazyce cizincům v rámci Evropské unie.

Charakteristika školního vzdělávací programu:

Dlouhodobě dobré zkušenosti má škola s interaktivní a projektovou výukou. V rámci  ŠVP se na škole realizuje Minimální preventivní program. Prevence sociálně patologických jevů se promítá do všech předmětů. Od září 2009 pracuje na škole Školní parlament. Ve školním roce 2011/2012 se škola stala členem Asociace cambridgeských škol, v roce 2014 získala mezinárodní titul Ekoškola. Škola je držitelem ocenění „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje „ 1. stupně.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs