Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany, okres Kolín

ZS_Poricany

Adresa: Školní 300, 289 14 Poříčany
IČO: 49535021
Datum vzniku: 1994 (1933)
Zřizovatel: Obec Poříčany
Ředitel školy: Ing. Václav Pěnkava
Počet pedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 (2015): 29 (29)
Počet nepedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 (2015): 13 (11)
Počet žáků k 30. 9. 2019 (k 1. 9. 2015): 279 (253)
Počet tříd k 30. 9. 2019 (2015): 15 (12)
– z toho počet odborných tříd k 30. 9. 2019 (2015): 0 (0)
Kapacita ZŠ: 290
Plně organizovaná škola s 9 ročníky
Webové stránky www.zsporicany.cz

Charakteristika školy:

Zrekonstruovaná školní budova je ve vlastnictví zřizovatele, tj. Obce Poříčany. V objektu není tělocvična, žáci využívají k tělovýchovným činnostem místní sokolovnu.

Další školská zařízení: školní družina s kapacitou 90 míst, školní klub s kapacitou 30 míst; školní jídelna s kapacitou 400 obědů (v objektu).

Charakteristika školního vzdělávací programu:

Školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem „Na jedné lodi za poznáním“ byl aktualizován. Nový ŠVP škola uplatňuje od 1. 9. 2013.

Prevence sociálně patologických jevů je zakotvena v Minimálním preventivním programu, zaměřeném na záškoláctví, šikanu, kriminalitu a delikvenci. Na škole působí školní preventistka.

Ve škole se intenzivně věnují práci se žáky s poruchami učení a chování. Na škole působí speciální pedagog.

Ve škole byl zřízen Školní parlament, který učí děti odpovědnosti za společenství, ve kterém se pohybují, a učí se tak základy demokracie v praxi.

Škola je úspěšná v realizaci projektů. Rozvoj individualizace výuky, rozvoj čtenářských a informačních dovedností je náplní projektu s názvem „Podpoříme čtenářskou a počítačovou gramotnost“, který je na škole realizován od roku 2011.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs