PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.: DÍTĚ S „TRAUMATEM“ VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.

narozena 1973, v roce 1996 ukončila studium jednooborové psychologie na FFUK v Praze, titul Ph.D. získala tamtéž v r. 2005. Věnuje se výzkumu vývoje psychické odolnosti dětí. Přednáší na katedře psychologie FF UK předměty Psychosociální intervence, Sociální psychologie, Interakční psychologický výcvik a z volitelných např. Psychodiagnostická praktika. Je autorkou řady odborných publikací a článků, členkou redakční rady E-psychologie, členkou hodnotícího panelu a oborové komise Grantové agentury České Republiky, členkou redakční rady Informatorium, Ediční komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy – garantka řady Humanitas a členka Českomoravské psychologické společnosti. Je také řešitelkou a spoluřešitelkou projektů na téma vývoj self-efficacy a psychosociální intervence. V rámci pedagogické praxe vede také kurzy pro učitele a učitelky MŠ a ZŠ.

ÚTERÝ 21. 8. 2018 – CELÝ DEN

Práce s traumatizovaným dítětem 

Cílem vzdělávacího programu je zvýšení informovanosti  pedagogických pracovníků o problematice vzniku traumatu  a jejich odborných kompetencí při práci s traumatizovanými dětmi. Absolventi semináře získají informace o nejčastějších příčinách vzniku traumatu, jeho vlivu na rozvoj dětského mozku a získají přehled o symptomech, které jsou typické pro jednotlivá vývojová období. Samostatné kapitoly semináře budou věnovány rozpoznání žáků s následky traumatu ve školním prostředí, konkrétnímu postupu při deaktivaci žáka v afektu,  možnostem první pomoci při riziku traumatizace dítěte a aktivitám zaměřeným na podporu seberegulace žáků, které  mohou pedagogové zařazovat do  běžné výuky.