Jak vidí rodiče naše školy

Od 16. ledna do 9. února 2017 realizovalo město Český Brod dotazníkové šetření, které mapovalo názory rodičů dětí z mateřských a základních škol na Českobrodsku. Celkem více než 300 vyplněných dotazníků představuje mínění rodičů cca 12 % dětí těchto škol.

Dotazník byl rozdělen na sedm tematických oblastí a to materiální zabezpečení škol, klima školy, kvalitu vzdělávacího procesu, školní stravování, družinu a mimoškolní aktivity, spolupráci a komunikaci se školou a poradenské služby.

Je potěšitelné, že nejvyšší míru spokojenosti udávají rodiče v oblasti důvěry dítěte v osobu třídního učitele, zakotvenosti dítěte v třídním kolektivu, užitečnosti vzdělávacího procesu v mateřské škole a dostupnosti školní jídelny pro děti z mateřských škol.  Velmi pozitivně je také hodnocen vzdělávací proces i materiálně technické zabezpečení v základní škole speciální a praktické.

Méně již můžeme být spokojeni s výsledky materiálně technického zázemí škol. Zvláště základní školy v Českém Brodě patří v rámci našeho regionu k nejhůře hodnoceným školám v této oblasti. Předmětem kritiky je zvláště nedostupnost tělocvičen, nemožnost využívání venkovních učeben a zahrad, stav hygienických zařízení, kapacita školní jídelny. V připomínkách se často objevuje kritika roztříštěnosti školních budov. Například jedna maminka napsala „Děti pořád přecházejí celkem do pěti různých budov a to i někdy v rámci jednoho dne.“ Jiná si posteskla: „Mám v této škole dvě děti a za celou školní docházku se nesejdou v jedné budově.“ Rezervy jsou i v nabídce zájmových kroužků a příměstských táborů, kde se negativně projevuje neexistence střediska volného času.

Dotazník spokojenosti se školou – verze k tisku

Kompletní výsledky šetření Základní školy 

Materiálně technické zázemí ZŠ     Klima ZŠ     Vzdělávací proces ZŠ       Stravování ZŠ       Družina ZŠ

Komunikace ZŠ   Poradenské služby ZŠ

Kompletní výsledky šetření Mateřské školy

Materiálně technické zázemí MŠ    Klima MŠ     Vzdělávání MŠ      Stravování MŠ    Kroužky MŠ

Komunikace MŠ   Poradenství MŠ