ŽIVÁ ZAHRADA – PROJEKTOVÉ UČENÍ EVVO

 

Ing. Marta Bryndová, Ph.D., vedoucí ekocentra na Huslíku

Velkou část pracovního i volného života věnuje péči o volně žijící živočichy, působí i jako lektor environmentálních výukových programů. Pořádá akce pro veřejnost zaměřené na tradice našich předků. Její nosný projekt je Polabskou krajinou a tradicemi našich předků.

Mgr. Jakub Vaněk

Lektor environmentálních výukových programů se specializací na udržitelný život a lokální produkci potravin. Jeho hlavním projektem je Učme se přírodou!

PONDĚLÍ 28. 8. 2017 – ODPOLEDNE

Živá zahrada 

Jak přilákat divoká zvířata na svoji zahradu nebo balkon. Co jim můžeme nabídnout?

Ukážeme si principy živé zahrady. Prohlédneme si zajímavé prvky umístěné v prostoru ekocentra, které dokážou naši zahradu oživit. Ukážeme si čmelín, hmyzí domek, broukoviště,… Představíme projekt Živá zahrada ČSOP a jak se do něj zapojit i se školním kolektivem.

Seminář se bude konat v ekocentru Huslík .

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU

 

ROZVOJ JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ DLE PROF. ELKONINA

PhDr. Miroslava Schöffelová, PhD

Absolventka PedF UK v Praze, doktorské studium v oboru psychologie – logopedie, spolurealizátorka výzkumu zjišťujícímu předpoklady vývoje čtení a psaní v evropských jazycích, spoluautorka publikace Trénink jazykových schopností podle Elkonina (Mikulajová, Schöffelová, Tokárová, Dostálová, 2016). Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi předškolního a školního věku.

PONDĚLÍ 28. 8. 2017 – DOPOLEDNE     A      ÚTERÝ 29. 8. 2017 – DOPOLEDNE

SEMINÁŘE NA SEBE NAVAZUJÍ, JE PROTO NUTNÉ ABSOLVOVAT OBA DNY.

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová etapa

Cílem první části semináře je naučit účastníky hlubšímu chápání jazykových mechanismů čtení a psaní a principů a pravidel tréninku fonematického uvědomování jako nezbytného předpokladu pro čtení. Ve druhé části se účastníci naučí pracovat s předgrafémovou částí metodiky dle Elkonina u dětí předškolního a mladšího školního věku. Zvláštní důraz se klade na práci s rizikovými skupinami dětí: s narušenou komunikační schopností, odkladem školní docházky a jinými vývojovými obtížemi. Účastníci se seznámí s principy metodiky, pomůckami a jejich používáním a budou seznámeni s konkrétními postupy pomocí video-ukázek. Účastníci obdrží publikaci s metodikou i hláskáře.

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU

 

DÍTĚ V CENTRU

Lektoři jsou odborní pracovníci o.p. Spondea.

SOBOTA 26. 8. 2017     A       NEDĚLE 27. 8. 2017

Dítě v centru

Jedná se o českou adaptaci dlouhodobě rozvíjené mezinárodní metodiky No Kids in the Middle, kterou vytvořily holandské psychoterapeutky Justine van Lawick a Margreet Visser. Jde o terapeutický přístup využívající skupinové práce s paralelními skupinami – dětské a dospělé. Do řešení rozvodového konfliktu je zapojen celý rodinný systém.

Cílem programu je zmírnit konflikty rodičů, snížit jejich vyhrocenost. Program poskytuje prostor pro nacházení nových cest, jak konstruktivně řešit jejich konflikty. Zároveň se snaží postavit dítě do centra zájmu rozvádějících se rodičů (namísto pozice střetu zájmů) a tak přispět ke snížení zátěže a tlaku, kterému je dítě v této situaci vystaveno.

Díky certifikátu má Spondea, o.p.s. jako jediná v ČR oprávnění vzdělávat odborníky v této metodice. Kurz je určen pro školní a poradenské psychology, sociální pracovníky, pracovníky OSPOD, výchovné poradce a preventisty. Všichni účastníci dostanou potvrzení o účasti. Certifikát, umožňující realizaci programu Dítě v centru, může získat tým, tzn. minimálně 2 pracovníci organizace, kteří absolvují kurz a návazná supervizní setkání v rozsahu 6 hodin.

Seminář je dvoudenní a účastníci jej musí absolvovat celý.

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU

 

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY V PRAXI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

 Mgr. Hana Žežulová (dříve Lipková)

Zkušená učitelka 1. stupně na ZŠ Dr. J. Malíka v Chrudimi. Čtenářské dílny v praxi aplikuje od roku 2010. Pracuje také jako lektorka a mentorka v sekci vzdělávání ve školství pro JOB – spolek pro inovace.  V loňském roce vedla pro pedagogy ZŠ ORP Český Brod pozitivně hodnocené semináře Myšlenkové mapy a Čtenářské dílny.

NEDĚLE 27. 8. 2017 – DOPOLEDNE

Seminář nabídne učitelům možnosti, jak u dětí podporovat a rozvíjet prožitkové čtení, jak žáky vést k celoživotnímu čtenářství prostřednictvím tzv. dílen čtení. Žáci prostřednictvím těchto aktivit rozvíjejí vztah ke čtení prožitkem, seznamují se s množstvím různorodých knih, sdílí s ostatními spolužáky své čtenářské úkoly a zážitky.  Účastníci zažijí modelovou lekci a na videonahrávce uvidí, jak práce probíhá s dětmi ve výuce.

Budete mít prostor sdílet Vaše dosavadní zkušenosti s dílnami čtení. Prodiskutujeme nejen přínosy, ale také rizika, se kterými jste se setkali ze strany učitele i žáků. Dle Vašich aktuálních potřeb mohu nabídnout další metody, tipy a materiály použitelné ve vaší výuce. Dopolední seminář bude více zaměřen pro učitele, kteří absolvovali úvodní semináře čtenářských dílen.

NEDĚLE 27. 8. 2017 – ODPOLEDNE

Odpolední seminář je koncipován jako vzájemné sdílení zkušeností z hodin čtenářských dílen.

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU

 

VYUŽÍVÁNÍ IPADŮ VE VYUČOVÁNÍ

 

Mgr. Lenka Říhová a Iva Jelínková

Profesionální lektorky společnosti Apple, zakladatelky  komunity iSEN v Čechách, autorky a lektorky řady vzdělávacích seminářů na téma využití iPadů ve vzdělávání. Dlouholeté úspěšné učitelky Speciální základní školy v Poděbradech, kde je v současné době Mgr. Lenka Říhová zástupkyní ředitelky více.

NEDĚLE 27. 8. 2017 – DOPOLEDNE NEBO ODPOLEDNE         PONDĚLÍ 28. 8. 2017 – ODPOLEDNE

Podle zájmu a zkušeností účastníků budou zařazeny některé z následujících kurzů. V přihlášce uveďte své priority. Kurzy mohou probíhat paralelně. Podrobnější náplň kurzů ZDE.

 1. Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (základní seznámení)
 2. Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením
 3. Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní komunikaci a logopedii
 4. Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s PAS
 5. Využití tabletů ve vzdělávání žáků na 1. stupni ZŠ, u žáků se SPU a žáků, jejichž mateřským jazykem není čeština
 6. Tablet jako nástroj v pedagogické praxi
 7. Podpora integrovaných žáků prostřednictvím dotykových technologií
 8. Využití iOS aplikací pro vlastní tvorbu a rozvoj kreativity
 9. Rozvoj předčtenářské a čtenářské gramotnosti s pomocí technologií
 10. Rozvoj předmatematické a matematické gramotnosti s pomocí technologií

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU

 

SEMINÁŘE DR. KATEŘINY FOŘTOVÉ

PhDr. Kateřina Fořtová

Absolventka psychologie na UP v Olomouci, poradenská psycholožka v PPP pro Prahu 2 a 4, školní psycholožka v ZŠ Kunratice. Zkušená lektorka na téma práce a hodnocení dětí se SVP, práce s třídními kolektivy, komunikační dovednosti, krizová intervence, předcházení vyhoření a autorka metodiky pro pedagogy “Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami”.

NEDĚLE 27. 8. 2017 – DOPOLEDNE

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílem vzdělávacího programu je zvýšení odborných kompetencí pedagogů v oblasti začleňování žáků se speciální vzdělávacími potřebami do výukového procesu v rámci běžných ZŠ.

Účastníci se během semináře seznámí s následující tematickými okruhy:

Péče o žáky se SVP ve výukovém procesu v kontextu aktuálních legislativních změn školského zákona.

Charakteristika žáka se SVP (základní orientace v tématu, včasná identifikace, možnosti pedagogické diagnostiky a podpory, sestavení, realizace a vyhodnocení plánů pedagogické podpory v rámci prvního stupně podpůrných opatření, postup školy při realizaci vyšších podpůrných opatření ve stupni 3. až 5., včetně nastavení funkčního IVP).

Možnosti a formy spolupráce mezi Školským poradenským zařízením (PPP, SPC) a školou (základní orientace v průběhu poradenského vyšetření, přehled nejčastěji používaných diagnostických nástrojů v rámci komplexní psychologické/speciálně-pedagogické diagnostiky dítěte, odborná terminologie poradenských zpráv, hodnocení žáků se SVP, spolupráce mezi PPP a ŠPP při integraci žáků v ZŠ).

Časová dotace: cca 3 hodiny

NEDĚLE 27. 8. 2017 – ODPOLEDNE

Vedení třídních kolektivů formou skupinové práce se žáky

Cílem semináře je zvýšení odborných kompetencí pedagogů v oblasti skupinové práce a ve vedení třídních kolektivů formou cílených, skupinových aktivit zaměřených na primární prevenci sociálně patologických jevů, včetně jejich včasné detekce.

Účastníci se během semináře seznámí s následující tematickými okruhy:

Diagnostika třídních kolektivů (seznámení se základními diagnostickými nástroji, metodami a postupy, které lze využít při diagnostice školní třídy: klinické diagnostické metody, testové metody, diagnostika formou her s psychologickým obsahem a jejich využití jako východiska pro cílenou práci s třídními kolektivy).

Principy skupinové práce se třídou v rámci primární prevence sociálně patologických jevů v třídních kolektivech (seznámení s principy skupinové dynamiky, zásady pro skupinovou (komunitní) práci s dětmi, její jednotlivé etapy, zásady práce s jednotlivými technikami, rozdělení tematických her na jednotlivé okruhy, se zaměřením na oblast: komunikace, spolupráce, důvěry ve skupině, tolerance, sebepoznání, včasná detekce signálů vztahové patologie a diagnostická kritéria závažnosti, rizikové situace při práci se skupinovými aktivitami a jejich řešení).

V praktické části se pedagogové seznámí s jednotlivými technikami skupinové práce a s možnostmi sestavit program skupinových aktivit „šitý konkrétnímu kolektivu na míru“ dle jeho aktuálních potřeb.

Časová dotace: cca 4 hodiny

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU

 

PŘEDNÁŠKY DR. LIDMILY PEKAŘOVÉ

PhDr. Lidmila Pekařová

Absolventka FF MU v Brně, stáž v Americe a Kanadě v r. 1992. Více než 30 letá praxe klinické psycholožky, do února 2013 – 17 let primářka Rehabilitačního oddělení Hamzovy léčebny – Luže, autorka bestselleru o výchově „Jak žít a nezbláznit se“ (2006), soudní znalkyně a oblíbená lektorka pro pedagogy, širokou veřejnost a řídící pracovníky různých firem a školství.

SOBOTA 26. 8. 2017 – DOPOLEDNE

Jak vést neformálně rodičovské schůzky, bez dominance známek (3h)

 • Co má vědět rodič prvňáčka a žáka třetí, páté a sedmé třídy.
 • Praktická témata po dvou letech.
 • Školák a režim dne.
 • Jak se samostatně připravit na výlet, školu v přírodě a lyžařský výcvik.
 • Užívání volného času a pracovní povinnosti dětí.
 • Příprava na pubertu začíná už na I. stupni ZŠ.

SOBOTA 26. 8. 2017 – ODPOLEDNE

Edukace rodičů (3h)

Praktická demonstrace, kterou si připraví 2 učitelé: jeden učitel hraje rodiče, který chrlí svoji nespokojenost na učitele, druhý učitel hraje učitele, který edukuje, tedy usměrňuje chování tak, aby se něco změnilo ve vztahu ke škole a dítěti. Následuje rozbor, kde dr. Pekařová analyzuje chyby.

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU

 

SEMINÁŘE MGR. ROMANA MUSILA

                

 Mgr. Roman Musil

Absolvent FFUK, oboru pedagogika. Od roku 1992 působí v SPgŠ Beroun. Vyučuje předměty pedagogika, sociální komunikace, dramatická výchova, dramatická výchova specializace. Od roku 2001 externě vyučuje v PedFUK v Praze předměty dramatická výchova a sociální komunikace. Lektor s celostátní působností. Jeden z nejlépe hodnocených lektorů loňské letní školy. Více http://seminaremusil.cz/

PÁTEK 25. 8. 2017 – ODPOLEDNE         NEBO        SOBOTA 26. 8. 2017 – ODPOLEDNE

Dramatizace klasické pohádky Zvířátka a Petrovští

Pokud by si učitelé v mateřské či základní škole chtěli se svými žáky zahrát divadlo, které by nebylo jen lacinou exhibicí, parodováním učitelů nebo kopírováním známého divadla, ale bylo by především kvalitní divadelní inscenací, spojenou s radostí ze hry, pak mohou vyzkoušet tento seminář. Zamyslíme se nad tím, proč se vůbec divadlo hraje? Co chceme cílovému divákovi sdělit? Jaké prostředky můžeme do divadelní inscenace zapojit? A hlavně, jak zapojit do divadla celou třídu MŠ (malou třídu ZŠ). Ukážeme si několik návodů, jak zdramatizovat prózu, poezii, ale třeba i písňový text. Tento seminář není přednáškou, zde si seminarista sám na sobě vyzkouší, jak se divadlo připravuje, hraje i režíruje.

PÁTEK 25. 8. 2017 – DOPOLEDNE         NEBO        SOBOTA 26. 8. 2017 – DOPOLEDNE

Didaktika improvizace

Praktický seminář s konkrétními učebními postupy a technikami, které se zaměřují na rozvoj osobnosti žáků prostřednictvím improvizaci. Účastníci si vyzkouší, jak u žáka potlačit rutinu a zdánlivou jistotu, jak jej prostřednictvím učení improvizace vrhat do neznámých vod a nechat v nich plavat. Především ale stráví několik hodin improvizací všeho druhu, při níž posílí především svou koncentraci, schopnost kooperace a komunikace a upřímným smíchem posílí svou bránici. Všichni účastníci obdrží knihu Improvizace ve škole, jejímž spoluautorem lektor je.

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU

 

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs