SEMINÁŘE DR. KATEŘINY FOŘTOVÉ

PhDr. Kateřina Fořtová

Absolventka psychologie na UP v Olomouci, poradenská psycholožka v PPP pro Prahu 2 a 4, školní psycholožka v ZŠ Kunratice. Zkušená lektorka na téma práce a hodnocení dětí se SVP, práce s třídními kolektivy, komunikační dovednosti, krizová intervence, předcházení vyhoření a autorka metodiky pro pedagogy “Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami”.

NEDĚLE 27. 8. 2017 – DOPOLEDNE

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílem vzdělávacího programu je zvýšení odborných kompetencí pedagogů v oblasti začleňování žáků se speciální vzdělávacími potřebami do výukového procesu v rámci běžných ZŠ.

Účastníci se během semináře seznámí s následující tematickými okruhy:

Péče o žáky se SVP ve výukovém procesu v kontextu aktuálních legislativních změn školského zákona.

Charakteristika žáka se SVP (základní orientace v tématu, včasná identifikace, možnosti pedagogické diagnostiky a podpory, sestavení, realizace a vyhodnocení plánů pedagogické podpory v rámci prvního stupně podpůrných opatření, postup školy při realizaci vyšších podpůrných opatření ve stupni 3. až 5., včetně nastavení funkčního IVP).

Možnosti a formy spolupráce mezi Školským poradenským zařízením (PPP, SPC) a školou (základní orientace v průběhu poradenského vyšetření, přehled nejčastěji používaných diagnostických nástrojů v rámci komplexní psychologické/speciálně-pedagogické diagnostiky dítěte, odborná terminologie poradenských zpráv, hodnocení žáků se SVP, spolupráce mezi PPP a ŠPP při integraci žáků v ZŠ).

Časová dotace: cca 3 hodiny

NEDĚLE 27. 8. 2017 – ODPOLEDNE

Vedení třídních kolektivů formou skupinové práce se žáky

Cílem semináře je zvýšení odborných kompetencí pedagogů v oblasti skupinové práce a ve vedení třídních kolektivů formou cílených, skupinových aktivit zaměřených na primární prevenci sociálně patologických jevů, včetně jejich včasné detekce.

Účastníci se během semináře seznámí s následující tematickými okruhy:

Diagnostika třídních kolektivů (seznámení se základními diagnostickými nástroji, metodami a postupy, které lze využít při diagnostice školní třídy: klinické diagnostické metody, testové metody, diagnostika formou her s psychologickým obsahem a jejich využití jako východiska pro cílenou práci s třídními kolektivy).

Principy skupinové práce se třídou v rámci primární prevence sociálně patologických jevů v třídních kolektivech (seznámení s principy skupinové dynamiky, zásady pro skupinovou (komunitní) práci s dětmi, její jednotlivé etapy, zásady práce s jednotlivými technikami, rozdělení tematických her na jednotlivé okruhy, se zaměřením na oblast: komunikace, spolupráce, důvěry ve skupině, tolerance, sebepoznání, včasná detekce signálů vztahové patologie a diagnostická kritéria závažnosti, rizikové situace při práci se skupinovými aktivitami a jejich řešení).

V praktické části se pedagogové seznámí s jednotlivými technikami skupinové práce a s možnostmi sestavit program skupinových aktivit „šitý konkrétnímu kolektivu na míru“ dle jeho aktuálních potřeb.

Časová dotace: cca 4 hodiny

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU