Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií s PaeDr. Renatou Wolfovou

on line přihláška do 29. 10. 2018 do 12 hod.

Seminář, 30. 10. 2018, od 8:30 do 16:00, Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78, Český Brod

Seminář je určen především pro učitele matematiky 1. stupně, školní speciální pedagogy, pracovníky pedagogicko-psychologické poradny a asistenty pedagoga.

V rámci semináře budou probrány nejčastější obtíže při rozvoji matematických představ; jejich příčiny, průběh a souvislosti, a to jak na straně žáka (kognitivní, percepční a osobnostní faktory), tak na straně metodického vedení (ŠVP – volba posloupnosti učiva, metodika výuky, metodická úskalí).

Dále:

  • diagnostika – rychlá orientační kvalitativní diagnostika předmatematických a matematických dovedností na 1. stupni ZŠ, které jsou často podkladem obtíží i na 2. stupni ZŠ;
  • pedagogická intervence/reedukace:

Metodika je vhodná pro děti, které si nevytvořily představu desítkové soustavy, neporozuměly poziční hodnotě číslic v čísle. Vlivem tohoto využívají neefektivní postupy při numerických operacích sčítání a odčítání. Následně neporozuměly operacím násobení a dělení. Nedokáží řešit komplexní aritmetické úlohy. Děti postupně nezvládají zvyšující se objem učiva, nechápou souvislosti a hrozí jim školní selhání až rezignace na výuku.

Metodika využívá modelování mentální činnosti prostřednictvím barevných hranolů, sítí s grafickým uspořádáním čísel 0-100, 0-1000, případně 0-10000.

Účastníkům budou poskytnuty materiály pro diagnosticko-intervenční pomoc dětem; podklady a doporučení pro preventivní opatření, plán pedagogické podpory.

PaeDr. Renata Wolfová je speciální pedagog s 25 letou praxí s dětmi vyžadujícími speciální vzdělávací přístupy v oblasti rozvoje čtenářských, psacích, jazykových a matematických dovedností. V současné době pracuje jako speciální pedagog v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 3 a Prahu 9.