Pavel Zeman a Radka Šlégrová – Finanční řízení školy

Mgr. Pavel Zeman

Bývalý pedagog ZŠ a SŠ, působil na pozici ředitele školského úřadu a vedoucího odboru školství Krajského úřadu České Budějovice. Nyní je lektorem na Pedagogické fakultě UK Praha v oblasti vzdělávání dospělých. Věnuje se hlavně oblasti řízení a hospodaření škol a školských zařízení

Ing. Radka Šlégrová

Lektorka seminářů pro školy.

Finanční řízení školy

Praktický seminář

Vzdělávací program je obsahově zaměřen na rámcový výklad finančního řízení organizace – školy, jako ekonomického subjektu. Škola jako příspěvková organizace, rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost, vícezdrojové financování. Vedení účetnictví, účtování o hlavní činnosti a doplňkové činnosti, účetní doklady, inventarizace. Základní ekonomické kategorie a pojmy – majetek školy, účetní závěrka, účetní výkazy, jejich vzájemné vazby, orientace v jejich struktuře, hospodářský výsledek, zdanění hospodářského výsledku, investování. Fondy příspěvkové organizace.

Středa    21. 8. 2019 8:30 – 12:00  13:00 – 14:30

Český Brod