MGR. BEDNÁŘOVÁ: DIAGNOSTIKA A STIMULACE U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Mgr. Jiřina Bednářová

Speciální pedagog z PPP v Brně s téměř  třicetiletou praxí. Je autorkou velkého počtu metodik, pracovních listů a metodických materiálů pro děti předškolního a školního věku. Aktivně přednáší odborné veřejností.

PONDĚLÍ 20. 8. 2018 – CELÝ DEN

Cílem praktického workshopu jsou metody sledování vývoje dítěte v období 3-7 let, jeho schopností a dovedností v jednotlivých oblastech rozvoje (vývoj myšlení a řeči, sociálních dovedností, hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, kresby, zrakového vnímání, sluchového vnímání, prostorové a pravo-levé orientace, předčíselných představ);
• pojem školní zralost;
• nastínění možností posílení a stimulace oslabených funkcí.

K dispozici bude řada metodických listů a pomůcek včetně „Klokanova kufru“ a Klokanových kapes.  Prostor bude věnován i výměně zkušeností k tématům úzce s diagnostikou souvisejících, např.:

  • Jak poznat potřeby dítěte
  • Jak posoudit vývoj dítěte
  • Jak nastavit podněty pro dítě, aby odpovídaly jeho aktuálním možnostem a dítě rozvíjely
  • Kdy kontaktovat PPP

Určeno učitelkám MŠ.

PŘIHLÁŠKA