Techniky hlasitého čtení pro učitele MŠ, ZŠ a Metody pro aktivní učení a aktivní vyučování / Hra ve vyučování – R. Musil

Mgr. Roman Musil

Mgr. Roman Musil je absolventem FFUK, obor pedagogika – se zaměřením na pedagogiku osobnostně sociálního rozvoje. Přes pětadvacet let vyučuje v SPgŠ Beroun dramatickou výchovu, sociální komunikaci a pedagogiku. Dále vyučuje na PedF UK v Praze dramatickou výchovu, sociální komunikaci a rétoriku a na PedF UPOL v Olomouci sociální komunikaci, metody jednání. Od roku 1992 dělá po republice semináře pro učitele a lektory. Studuje a propaguje především reformní pedagogiku a alternativní proudy ve vyučování. Více http://seminaremusil.cz/

Roman nám věnuje dva dny, náplň prvního je jasná, druhý den máme na výběr ze dvou, uvidíme, který se ujme více 🙂.

Techniky hlasitého čtení pro učitele MŠ, ZŠ

Seminář vede učitele MŠ ke správnému hlasitému čtení, které využijí při čtení pohádek a příběhů dětem, ale také při učení básniček dětí předškolního věku. Učitele ZŠ vede k metodice hlasitého čtení, kterou mohou využít se svými žáky při výuce této dovednosti. Seminaristé se seznámí se základními pojmy, jakými jsou artikulace, intonace, barva hlasu, tempo, rytmus, pauza, důraz. V mnoha cvičeních si tyto techniky sami vyzkoušejí. Seminář provázejí i teoretické komentáře, jakých chyb se často děti při čtení dopouštějí a jakými metodami tyto chyby odstranit.

Úterý 18. 8. 2020, celodenní seminář 9:00 – 17:00 hod.

Metody pro aktivní učení a aktivní vyučování

Tento seminář praktickou formou ukazuje metody aktivního učení a vyučování. Popřemýšlíme o tom, jaké hry a cvičení by si mohl učitel vymýšlet pro své žáky, aby lépe přijímali novou nebo upevňovali již vysvětlenou látku. Celý seminář bude o hledání přenosu mezi žákem a učitelem, o tom, jak žák vnímá informace, jak si je pamatuje nebo nepamatuje. Nečekejte hotové univerzální nápady, ale spíše cestu, jak si sami vymýšlet vyučovací postupy ve svém vyučovacím předmětu.

nebo

Hra ve vyučování

Seminář vede učitele ZŠ ke smysluplnému a cílevědomému využívání hry ve výchovně vzdělávacím procesu. Vysvětluje, jakým způsobem je možné využívat hru k motivování žáků, k fixování učební látky a také zkoušení látky naučené. Seminář ukazuje, jak je možné hru vymyslet či upravit k účelu daného vyučovacího předmětu, jak ji zadávat a povzbuzovat, ale také reflektovat. Seminář je veden praktickou formou s doplňujícím teoretickým výkladem. Učitelé si všechny hry sami vyzkoušejí a zamyslí se nad jejich funkčností a také přesahem z roviny didaktické do roviny sociálně psychologické, tedy do sekundárního efektu, jakým je vytváření pozitivního klimatu třídy.

Středa 19. 8. 2020, celodenní seminář 9:00 – 16:00 hod.