Školní zralost dětí a zápis do 1. tříd

Stejně jako v předchozích dvou letech, i v tomto školním roce 2017/18, byl proveden v mateřských školách ve správním obvodu  ORP Český Brod tzv. screening (testování) školní zralosti „předškoláků“.  Testování probíhalo od listopadu do ledna a provedly jej specialistky z Pedagogicko- psychologické poradny v Českém Brodě (dále PPP ČB).

Během půlhodinového vyšetření (zpravidla v prostorách školky), bylo zjišťováno, jak jsou připraveny předškolní děti z hlediska schopnosti pozornosti, grafomotoriky, mluveného projevu, sluchového vnímání, předpočetních představ, prostorové orientace, všeobecných znalostí, jemné a hrubé motoriky a sociální zralosti.

Screeningem prošlo celkem 78 dětí z 5 přihlášených školek.  Výsledky jsou poněkud alarmující – pouze u 9 dětí nebyly specifikovány žádné obtíže. Pokud započteme i děti s drobnými obtížemi, činil podíl dětí zralých pro vstup do školy 33 %. U 18 % dětí vedly diagnostikované obtíže k hodnocení školní zralosti s výhradami. Zbývajících 49 % dětí v předškolním věku není dle použitého standardizovaného testu připraveno na vstup do školy.  Jako nejvíce oslabené oblasti se jeví pracovní připravenost, grafomotorika, řečové dovednosti a pravolevé orientace, přičemž všechny tyto složky jsou nesmírně důležité pro úspěšný vstup do školy. Všichni rodiče testovaných dětí obdrželi odbornou zprávu.

Výsledky sice nejsou pozitivní, ale do začátku školního roku lze cílenou činností oslabené oblasti posílit a ulehčit tak dětem přestup do základní školy. Jako aktivita projektu města „Sdílené radosti a strasti škol III“ byl proto dne 19. 2. 2018 svolán kulatý stůl na toto téma. Výsledkem diskuse byl návrh na inspirativní seminář pro učitelky MŠ, kde si budou moci vyzkoušet metodiku rozvoje školní zralosti. Tento seminář se bude konat 20. března 2018 v PPP ČB. Tématice se budeme m. j. věnovat i na letní škole pedagogů (20. – 24. 8. 2018) pod vedením zkušené lektorky a autorky řady metodických materiálů na dané téma, Mgr. Jiřiny Bednářové.

Nezastupitelnou roli v rozvoji školní zralosti hrají rodiče. Proto jsme pro ně připravili další rodičovskou inspirativní kavárnu, která se uskuteční v KD Svět dne 28. 3. 2018 od 18.00 hod. Povede ji PaedDr. Mgr. Hana Žáčková, uznávaná odbornice v dětské psychologii. Věříme, že společně se nám podaří zlepšit připravenost dětí na vstup do školy. Těšíme se na shledání!

 

PaedDr. Mgr. Hana Žáčková 

Absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika, následně jednooborovou psychologii (specializace klinická psychologie) na Filozofické fakultě UK a postgraduální studium školní psychologie na Pedagogické fakultě UK. Dokončila psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii a specializační kurzy (reedukace specifických poruch učení a chování, relaxační techniky atp.).

Má pedagogickou praxi v základním a speciálním školství, poradenskou praxi (PPP pro Prahu 10, PPP pro Prahu 1, 2 a 4), dlouholetou praxi školního psychologa ve školách zaměřených na práci s žáky. Věnuje se lektorské činnosti (HTF UK, DYS-centrum Praha, Portál Praha, NIDV, pedagogická centra) a publikační činnosti (nakladatelství D+H, Grada, Portál, J. RAABE). Je vlastníkem certifikátu kvality Europsycholog-mentor.

Poskytuje komplexní diagnostiku schopností, včetně intelektových, poradenství při potížích s učením a chováním, dále i kariérové poradenství při volbě SŠ (včetně víceletých gymnázií) a VŠ.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs